علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (2), شماره (5), سال (2011-5) , صفحات (13-27)

عنوان : ( تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از نحوه رشد و توسعه اندام های مختلف گیاه ، به ویژه ریشه ، در مدیریت بهینه تولید گیاهان شورزیست از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، گیاه ارزن پادزهری پلاستیکی (Panicum antidotale Retz.) در یک خاک لوم شنی درون کیسه های کاشته شده و در مرحله ۴برگی در معرض سطوح مختلف شوری آب آبیاری شامل صفر،10، 20 و ۳۰ دسی زیمنس بر متر که به ترتیب با افزودن صفر، ، 5، 11 و ۲۰ گرم نمک کلرید سدیم در هر لیتر آب مقطر حاصل شد، قرار گرفت . برای مطالعه الگو و سرعت توسعه ، اجزای مختلف ریشه، ویژگی های ریختی ریشه در چهار مرحله پدیداری شامل شروع پنجه زنی، طویل شدن ساقه، ظهور خوشه و رسیدگی دانه اندازه گیری شد . سپس با استفاده از روش رگرسیون ، بهترین معادلات بیان کننده روند تغییرات صفات اندازه گیری شده نسبت به زمان انتخاب شدند . نتایج نشان داد که با افزایش سن گیاه و توسعه اجزای فتوسنتزی، سرعت افزایش وزن ریشه در شرایط غیر شور افزایش یافته و به حدود ۷۰ میلی گرم در بوته در روز تا مرحله طویل شدن ساقه رسید . افزایش تنش شوری، الگوی سیگموئیدی توسعه ریشه این گیا ه را از ، طریق کاهش سرعت توسعه و اندازه اجزای آن تغییر داد ، هر چند ویژگی های ریختی مختلف ریشه ارزن پادزهری حساسیت متفاوتی به شوری آب آبیاری داشتند.

کلمات کلیدی

, ریخت شناسی, شورزیست, عمق نفوذ ریشه, طول تجمعی ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022915,
author = {عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and کافی, محمد and نظامی, احمد},
title = {تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {13--27},
numpages = {14},
keywords = {ریخت شناسی، شورزیست، عمق نفوذ ریشه، طول تجمعی ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2011

[Download]