پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11) , صفحات (69-84)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی نخود رقم جم، آزمایشی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد . تنش خشکی از طریق قطع آبیاری تا زمان رسیدن رطوبت خاک به 20 درصد ظرفیت زراعی در مراحل گیاهچه ای، رشد سریع، گلدهی، غلاف دهی و دانه بستن اعمال شد. در این آزمایش، عملکرد دانه در ت کبوته و شاخص های رشد شامل وزن خشک تجمعی، سطح برگ در بوته، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، نسبت سطح برگ و سطح ویژه برگ در طول دوره رشد، اندازه گیری شدند. نتایج، مؤید حساسیت شدید گیاه نخود به تنش خشکی در مرحله گلدهی بود. تنش خشکی در مرحله گلدهی باعث کاهش وزن (عملکرد) دانه در بوته، وزن خشک تجمعی، سرعت رشد نسبی، سرعت رشد گیاه، سرعت فتوسنتز خالص و افزایش نسبت سطح برگ و سطح ویژه برگ شد. در این آزمایش، مرحله دانه بستن کمترین حساسیت را به تنش خشکی نشان داد. وقوع تنش در مراحل گیاهچه ای و رشد سریع باعث افزایش سرعت رشد گیاه و سرعت رشد نسبی در انتهای دوره رشد گیاه شد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شاخص های رشد, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022916,
author = {امیری ده احمدی, سیدرضا and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and گنجعلی, علی},
title = {تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-725X},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {تنش خشکی، شاخص های رشد، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سیدرضا
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2010

[Download]