پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11) , صفحات (21-36)

عنوان : ( ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی )

نویسندگان: احمد نظامی , فرزین پورامیردشت میان , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی ژنوتیپ های نخود تیپ دسی، تحقیقی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا درآمد . در این تحقی ق، 70 - زراعی 86 2 متر و فاصله ردیف 50 / ژنوتیپ نخود تیپ دسی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در کرت هایی به طول 5 سانتی متر، در یک تا چهار خط کاشت، بدون تکرار در پنجم اردیبهشت ماه، کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات مختلف اندازه گیری شده در مورد هر یک از نمونه های کشت شده بر اساس دیسکریپتور نخود عبارت بودند از طول دوره ی سبز شدن تا گلدهی، طول دوره ی گلدهی تا غلا فدهی، طول دوره ی گلدهی تا رسیدگی، رنگ گل، رنگ دمگل، طول گل، تعداد گل در خوشه، رنگ غلاف، طول غلاف، شروع پرشدن دانه، تیپ برگ ها، تیپ رشدی گیاه، ارتفاع ب وته، ارتفاع اولین غلاف از سطح خاک، تعداد شاخه های فرعی (اولیه، ثانویه و ثالثیه)، تعداد گره در ساقه، طول برگ، طول و عرض برگچه، تعداد برگچه در برگ، سطح برگ، تعداد غلاف در دمگل، تعداد غلاف در بوته، شکوفایی غلاف، تعداد دانه در غلاف، بافت پوسته ی بذر، وجود یا عدم وجود خال های کوچک روی بذر، شکل دانه و میزان عملکرد دانه. نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی ، اختلاف معنی داری وجود نداشت و دامنه ی آن از 32 تا 44 روز بود. بیشترین ( 47 %) و کمترین ( 20 %) تعداد ژنوتیپ ها از نظ ر طول دور ه ی گل دهی تا رسیدگی به ترتیب در دامنه ی 37 تا 39 روز و کمتر از 37 روز قرار داشتند. در میان ژنوتیپ های مورد بررسی ، تنوع قابل توجهی از نظر گستره ی ارتفاع بوته وجود داشت به طوری که تفاوت حداقل و حداکثر ارتفاع بوته مشاهده شده حدود با 63 سانتی متر، بیشترین میزان ارتفاع بوته را دارا بود . ارتفاع اولین غلاف از MCC 53 سانتی متر بود. ژنوتیپ 708 سطح خاک در 13 درصد از ژنوتیپ ها، بیشتر از 15 سانتی متر بود. عملکرد دانه در 64 درصد از ژنوتیپ ها که بیشترین با 745 گرم در MCC میزان عملکرد دانه را دارا بودند، بیش از 400 گرم در مترمربع بو د به طوری که نمونه 608 مترمربع، بیشترین میزان عملکرد دانه را تولید نمود . نتایج در مجموع نشان داد که تنوع قاب ل ملاحظه ای در میان ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات ارزیابی شده، وجود دارد و از این رو می توان از این تنوع در برنامه های اصلاحی جهت بهبود عملکرد این گیاه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد , دیسکریپتور نخود, ژرم پلاسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022918,
author = {نظامی, احمد and پورامیردشت میان, فرزین and مومنی, صیاد and پرسا, حسن and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-725X},
pages = {21--36},
numpages = {15},
keywords = {اجزای عملکرد ، دیسکریپتور نخود، ژرم پلاسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی
%A نظامی, احمد
%A پورامیردشت میان, فرزین
%A مومنی, صیاد
%A پرسا, حسن
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2010

[Download]