مواد نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (55-61)

عنوان : ( پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبی )

نویسندگان: اکرم صالحی , علیرضا کیانی رشید , سمانه سفیدمو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پژوهش های فراوانی که انجام شده است، ساز و کارهای بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدن ها و به ویژه گرافیت های کروی ارائه شده است. در این تحقیق با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع مختلف بر شکل و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر سطح مقطع و به عبارتی با تغییر سرعت سرد کردن تغییرات جدی در همه این پارامترها ایجاد می شود.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, ریزساختار, گرافیت کروی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022926,
author = {صالحی, اکرم and کیانی رشید, علیرضا and سفیدمو, سمانه},
title = {پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبی},
journal = {مواد نوین},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-5946},
pages = {55--61},
numpages = {6},
keywords = {چدن نشکن، ریزساختار، گرافیت کروی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبی
%A صالحی, اکرم
%A کیانی رشید, علیرضا
%A سفیدمو, سمانه
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2011

[Download]