کتاب ماه دین, دوره (14), شماره (127), سال (2011-8) , صفحات (97-105)

عنوان : ( معرفت شناسی تجربه دینی )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی معرفت شناسی تجربه دینی در ادیان مختلف. لازم به توضیح است مطلب پیوست نوشته مترجم بر کتابی است که ترجمه کرده است.و عنوان آن سخن مترجم است.

کلمات کلیدی

, معرفت شناسی دینی , توجیه , باور دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022941,
author = {حقی, علی},
title = {معرفت شناسی تجربه دینی},
journal = {کتاب ماه دین},
year = {2011},
volume = {14},
number = {127},
month = {August},
issn = {****-0099},
pages = {97--105},
numpages = {8},
keywords = {معرفت شناسی دینی - توجیه - باور دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفت شناسی تجربه دینی
%A حقی, علی
%J کتاب ماه دین
%@ ****-0099
%D 2011

[Download]