تحقیقات منابع آب ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (26-37)

عنوان : ( بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی )

نویسندگان: محمود فتوحی فیروزآباد , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موارد ضرورری برای طراحی سازه های هیدرولیکی و نیز برنامه ریزی منابع آب، پیش بینی شدت جریان و تراز آی در رودخانه است.

کلمات کلیدی

, جریان غیر دائمی, معادلات سنت-ونان, مدل پریسمن, روش ماسکینگام-کانژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022952,
author = {فتوحی فیروزآباد, محمود and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2011},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-2347},
pages = {26--37},
numpages = {11},
keywords = {جریان غیر دائمی، معادلات سنت-ونان، مدل پریسمن، روش ماسکینگام-کانژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی
%A فتوحی فیروزآباد, محمود
%A فغفور مغربی, محمود
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2011

[Download]