همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس )

نویسندگان: انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی Catharanthus roseus L از تیره خرزهره و از جنس وینکا می باشد. در این گیاه مواد موثره فراوانی وجود دارد که از آلکالوئید های گروه ایندول است و در صنایع داروسازی بسیار کاربرد دارد. از انجا که مقادیر این مواد دارویی در شرایط طبیعی گیاه و کشت مزروعی آن پاسخگوی نیاز جهانی نیست روی آوردن به تکنیک کشت بافت یکی از موثر ترین راه های بدست آوردن این مواد از طریق تولید ریشه های مویین توسط انتقال ژن باکتریایی به گیاه و ایجاد بیماری ریشه مویین در آن میباشد. در تولید ریشه های مویین در حد مطلوب عواملی همچون نوع ریز نمونه و سویه باکتری تلقیح شده در میزان درصد ظهور ریشه های مویین بسیار موثر هستند. باهدف انتخاب بهترین سویه باکتری آزمایشی طراحی گردید. در این تحقیق دو نوع ریز نمونه، برگ و گیاهچه استریل با 4 سویه باکتری به نامهای A4و15834و10266 و2659 تلقیح شدند. نتایج حاصله نشان داد که اثر نوع سویه باکتری بر درصد تولید ریشه مویین در سطح 5 درصد معنی دار بود به طوری که بیشترین (8/11 درصد) و کمترین (0 درصد) تولید ریشه های مویین به ترتیب در سویه های10266 و 2659 حاصل شد. همچنین استفاده از ریز نمونه متفاوت نیز بر میزان تولید ریشه های مویین معنی دار بود(P<0.05) . از آنجا که میانگین تولید ریشه مویین در برگ 14/4 درصد و در گیاهچه استریل 75/3 درصد بود، چنین به نظر می رسد که ریز نمونه برگ استریل نسبت به گیاهچه استریل برای تولید ریشه مویین پاسخ مناسب تری می دهند.

کلمات کلیدی

, ریشه مویین, سویه باکتری, ریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022954,
author = {سالاری ثانی, انسیه and مرعشی, سیدحسن and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {ریشه مویین، سویه باکتری، ریز نمونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس
%A سالاری ثانی, انسیه
%A مرعشی, سیدحسن
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]