همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes )

نویسندگان: انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی پروانش با نام علمی Catharanthus roseus L. متعلق به خانواده خرزهره می باشد .این گیاه منبع مهمی از متابولیت های دارویی همچون کاتارانتین، آجمالیسین، وینبلاستین و وینکریسیتین می باشد .که در حالت طبیعی آنها را در مقادیر بسیار کمی تولید می کند. در این راستا تکنیک کشت بافت به عنوان راهکار مناسبی برای این منظور به کار گرفته شده است. کشت ریشه های مویین به دلیل رشد سریع، پایداری بیو شیمیایی وقابلیت باززایی گیاهان تراریخته به عنوان بهترین مدل از سیستم های کشت بافت مورد توجه قرار گرفته است. در این سیستم باکتری Agrobacterium rhizogenes با انتقال قطعه ای از ژنوم خود به گیاه باعث ایجاد بیماری ریشه مویین می شود. در این بین شرایط متعددی ازجمله ترکیبات محیط کشت و نوع ریزنمونه بر میزان ظهور ریشه های مویین موثر ند. این تحقیق با هدف دست یابی به بهترین شرایط برای تولید ریشه های مویین انجام شده است. در این تحقیق دو نوع ریز نمونه برگ و گیاهچه استریل با سویه 10266از این باکتری با 5 تکرارتلقیح شدند. محیط کشت ها ی مورد استفاده برای همکشتی ½B5و B5 بودند و پیش از آلوده سازی، ریز نمونه ها یک شبانه روز در محیط ½B5 کشت گردیدند تا سازگاری بین بافت گیاهی با محیط کشت ایجاد گردد. سپس ریزنمونه ها با باکتری که از شب قبل کشت شده بودند توسط سورنگ تلقیح شدند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ظهور ریشه مویین در ریزنمونه های برگ کشت شده در محیط کشت1/2B5 با میانگین %1/21 حاصل شد و کمترین میزان آن در ریزنمونه های گیاهچه کشت شده در محیط کشت B5 بدست آمد.بنابر این چنین به نظر میرسد که ریز نمونه های برگ قابلیت تولید ریشه مویین بیشتری نسبت به گیاهچه داشت .همچنین نتایج گویای این مطلب بود که محیط همکشتی با نمک های کم و رقیق B5 محیط مناسبی برای تولید ریشه های مویین می باشد.

کلمات کلیدی

, پروانش, سویه 10266, ریشه مویین, ترکیبات محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022955,
author = {سالاری ثانی, انسیه and مرعشی, سیدحسن and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {پروانش، سویه 10266، ریشه مویین، ترکیبات محیط کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes
%A سالاری ثانی, انسیه
%A مرعشی, سیدحسن
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]