Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, دوره (13), شماره (4), سال (2011-10) , صفحات (6-11)

عنوان : ( اثرات امواج تلفن همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزاد و موش بالغ نژاد Balb/C )

نویسندگان: جواد بهارآرا , فرهنگ حداد , محمدعلی شریعت زاده , مریم امیراحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در سالهای اخیر استفاده روز افزون از دستگاههای مولد مایکروویو بهخصوص تلفنهای همراه نگرانی زیادی در مورد اثرات احتمالی این امواج بر سلامت افراد بهخصوص زنهای باردار و نوزادان آنها ایجاد نموده است. در این مطالعه اثر امواج ساطع شده از تلفن های همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزادان موش کوچک آزمایشگاهی و مادران آنها بررسی شده است. مواد و روشکار: در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی، موشهای حامله از روز 14 بارداری به مدت 4 روز هر روز 6 ساعت تحت تاثیر امواج ساطع شده از تلفن همراه قرار گرفتند و پس از زایمان نوزادان 2 روزه، ابتدا از نظر ریختشناسی بررسی، سپس وزن و طول فرق سری – نشیمنگاهی آن ها ثبت گردید . در ادامه برای بررسی آسیبهای ژنتیکی احتمالی در اریتروسیتهای آنها از قلبشان خونگیری و اسمیر تهیه شد. بافت طحال نیز برای مطالعات بافت شناسی آماده سازی گردید . همچنین از خون محیطی و مغز استخوان مادران نیز اسمیرتهیه و با روش مای–گرانوالد و گیمسا رنگآمیزی انجام شد. هم چنین در طحال افزایش .(p<0/ یافتهها: تحت تاثیر امواج ساطع شده از تلفنهای همراه طول فرق سری- نشیمنگاهی و وزن نوزادان 2 روزه کاهش یافت ( 001 مشاهده شد لیکن تعداد لنفوسیتها تغییری نشان نداد. ضمنا تعداد میکرونوکلئوسها در اریتروسیتهای (p=0/ و گلبولهای قرمز ( 03 (p=0/ تعداد مگاکاریوسیتها ( 02 .(p<0/ در مادران نیز افزایش تعداد میکرونوکلئوسها در اریتروسیتهای خون محیطی مشاهده شد ( 001 .(p=0/ خون محیطی نوزادان تجربی افزایش نشان داد ( 006 لیکن فراوانی میکرونوکلئوس درمغزاستخوان آنها تغییری نشان نداد. نتیجهگیری: یافتههای حاصل بیانگر آن است که امواج ساطع شده از تلفن همراه ( 940 مگاهرتز) باعث افزایش تعداد میکرونوکلئوس در اریتروسیت های خون [6-11:(4) محیطی مادران و نوزادان آنها میگردد و این امر موید اثر ژنوتوکسیک این امواج میباشد. [م ت ع پ ز،

کلمات کلیدی

, تلفن همراه, میکرونوکلئوس, مغز استخوان, خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022972,
author = {جواد بهارآرا and حداد, فرهنگ and محمدعلی شریعت زاده and مریم امیراحمدی},
title = {اثرات امواج تلفن همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزاد و موش بالغ نژاد Balb/C},
journal = {Zahedan Journal of Research in Medical Sciences},
year = {2011},
volume = {13},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-7977},
pages = {6--11},
numpages = {5},
keywords = {تلفن همراه، میکرونوکلئوس، مغز استخوان، خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات امواج تلفن همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزاد و موش بالغ نژاد Balb/C
%A جواد بهارآرا
%A حداد, فرهنگ
%A محمدعلی شریعت زاده
%A مریم امیراحمدی
%J Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
%@ 2008-7977
%D 2011

[Download]