مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-2) , صفحات (90-110)

عنوان : ( بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه بودند. حجم نمونه پژوهش شامل 33 عضو هیئت علمی- مدرس و 98 دانشجو بود. برای اعضای هیئت علمی و مدرسین از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و برای دانشجویان از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل و آزمونw(برای تعیین وزن عوامل)انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که پنج عامل نظام برنامه ریزی درسی، روشهای تدریس استادان، سبکهای یادگیری و راهبردهای مطالعه دانشجویان، انگیزه پیشرفت دانشجویان در کاهش فاصله میان سطوح سه گانه برنامه درسی تاثیر دارند. در سه مولفه روشهای تدریس استادان، سبکهای یادگیری و انگیزه پیشرفت، تفاوت معناداری میان دیدگاههای دانشجویان و اعضای هیات علمی وجود داشت. انگیزه پیشرفت تحصیلی سپس نظام برنامه ریزی درسی و شیوه تدریس استادان به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در کاهش فاصله بین برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی اجرایی و تجربه شده دانشجویان در آموزش عالی است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, آموزش عالی, برنامه درسی قصدشده, برنامه درسی اجراشده, برنامه درسی تجربه شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022986,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی and مشهدی, علی},
title = {بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-4986},
pages = {90--110},
numpages = {20},
keywords = {برنامه درسی، آموزش عالی، برنامه درسی قصدشده، برنامه درسی اجراشده، برنامه درسی تجربه شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%A مشهدی, علی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2011

[Download]