جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (1-26)

عنوان : ( ابیات نویافتة منسوب به سنایی )

نویسندگان: محبوبه علی حوری فیض آبادی , محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکیم سنایی از معدود شاعران و عارفان مهم و آغازگر زبان فارسی است که آثارش تحوّلی نوین در محتوای شعر فارسی پدید آورد و به مصداق «کالبرق فی الدُّجی و الشّمس فی الضّحی»، روشنگر راه شاعران بزرگی چون عطّار و مولانا شد. اهمّیّت مقام سنایی در ادب و عرفان و جایگاه اشعار او، هنوز چنان که باید باز نموده نشده است. به این منظور در جریان بررسی ابیات سنایی در آثار منثور، ابیاتی از وی در متون نثر سده‌های ششم تا نهم پیدا شد که در تصحیح‌های مشهور آثار این شاعر بزرگ وجود ندارد. در این مقاله به معرّفی منابع و بررسی چهل و سه بیت استشهادی منسوب به سنایی بر مبنای نوزده متن نثر فارسی کهن پرداخته شده است که به گفتة مؤلّفان آثار و یا به سبب همراهی با دیگر ابیات سنایی، به وی نسبت یافته است و می تواند برای تصحیح‌های بعدی آثار سنایی قابل استفاده باشد.

کلمات کلیدی

, سنایی, ابیات استشهادی, متون نثر, ابیات نویافته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023007,
author = {علی حوری فیض آبادی, محبوبه and یاحقی, محمدجعفر},
title = {ابیات نویافتة منسوب به سنایی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7187},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {سنایی، ابیات استشهادی، متون نثر، ابیات نویافته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابیات نویافتة منسوب به سنایی
%A علی حوری فیض آبادی, محبوبه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2010

[Download]