پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (41), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (1-20)

عنوان : ( پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: الهام داوطلب زرقی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس شناسایی شد. برای تعیین دقیق تر محیط، فاکتورهای مؤثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی( Lability ) و نسبت پالینومورف های دریایی به AOM و همینطور نسبت AOM شفاف به AOM تیره محاسبه گردید. بررسی و تعیین درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و همچنین بررسی فاکتور های حفاظت از مواد ارگانیکی نشان می دهد که شرایط کم اکسیژن بر محیط رسوبگذاری سازند سرچشمه حاکم بوده است. با توجه به موارد فوق و شکل سیست و نوع داینوفلاژله ها، محیط رسوبی با تغییراتی از نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی برای سازند پیش بینی می گردد.

کلمات کلیدی

, حوضه کپه داغ, آپتین, سازند سرچشمه, پالینولوژی, داینوفلاژله ها, پالینوفاسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023038,
author = {داوطلب زرقی, الهام and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-8788},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {حوضه کپه داغ، آپتین، سازند سرچشمه، پالینولوژی، داینوفلاژله ها، پالینوفاسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A داوطلب زرقی, الهام
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2011

[Download]