پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (305-315)

عنوان : Effect of different irrigation intervals and plant density on yield and yield components of Black Cumin (Nigella sativa) ( اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه - Nigella sativa )

نویسندگان: قدیر نوروزپور , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه روز افزون مصرف گیاهان دارویی نیاز به توسعه کشت و مدیریت و برنامه ریزی صحیح دارد. سیاهدانه یکی از گیاهان دارویی مهم و ارزشمندی است که خواصی همچون افزایش شیر مادران ، ضد صرع، ضد باکتری، ضد و یروس دارد. به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری و تراکم بوته در واحد سطح بر عملکرد و اجزای عملکرد س یاهدانه ، تحقیقی در سال زراعی 1381 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در قالب آزمایش کرتهای خرد شده با طرح پا یه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در کرتهای اصلی فواصل آبیاری( یک، دو و سه هفته) و در کرتهای فرعی تراکم بوته در هر متر مربع با پنج سطح ( 150،200،250،300،350 بوته در متر مربع) با چهار تکرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بو دند از : ارتفاع بوته، تعداد شاخههای فرعی، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در فولیکول، تعداد فولیکول در بوته، عملکرد دانه در بوته، بیوماس، وزن هزاردانه، عملکرد و شاخص برداشت . نتایج حاصله نشان داد که ت یمارهای مختلف آب ی اری تاث یر معنی داری بر کل ی ه صفات مورد مطا لعه بجز وزن هزاردانه و شاخص برداشت داشت . ارتفاع بوته، تعداد دانه در فول یکول و وزن هزاردانه تحت تاث یر تراکمهای 751/ مختلف بوته در و احد سطح قرار نگرفتند ولی تراکم، تاثیر معنی داری بر سا یر صفات مورد مطالعه داشت . بی شترین عملکرد دانه ( 60 355 ک یلوگرم در هکتار ) در فاصله آب یاری سه هفته مشاهده شد . در ب ین / کیلوگرم در هکتار ) در فاص له آ بیاری یک هفته و کمتر ین آن ( 2 تیمارهای مورد مطالعه ، تراکم 250 بوته در متر مربع با فاصله آب یاری یک هفته و تراکم 350 بوته در متر مربع با فاص له آ بی اری سه هفته ، 168 کیلوگرم در هکتار ) را دارا بودند . به نظر میرسد با توجه به / 903 ک یلوگرم در هکتار ) و کمتر ین عملکرد دانه ( 9 / بترتیب بیشترین ( 20 مشکل کم آبی در منطقه، تراکم های 150 تا 250 بوته در متر مربع با فواصل آبیاری دوهفته مناسبترین ترکیب برا ی تولید سیاهدانه در شرلیط آب و هوایی مشهد باشد

کلمات کلیدی

, سیاهدانه, فواصل آبیاری, تراکم بوته, عملکرد دانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102304,
author = {نوروزپور, قدیر and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {Effect of different irrigation intervals and plant density on yield and yield components of Black Cumin (Nigella sativa)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {305--315},
numpages = {10},
keywords = {سیاهدانه، فواصل آبیاری، تراکم بوته، عملکرد دانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of different irrigation intervals and plant density on yield and yield components of Black Cumin (Nigella sativa)
%A نوروزپور, قدیر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]