تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (19), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (306-320)

عنوان : ( بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان )

نویسندگان: مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , سارا حسن پور , فریبا نوعدوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرای دام از عوامل مهم تاثیرگذار بر ساختار جامعه و ترکیب گونه ای اکوسیستم های مرتعی است که می تواند باعث تغییراتی در تنوع پوشش گیاهی نیز شود. هدف اصلی این تحقیق مطالعه فلور و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در سه رویشگاه مرتعی با شدت چرای متفاوت در منطقه بهارکیش قوچان بود. بدین منظور در امتداد یک گرادیان مکانی چرای دام، سه رویشگاه با شدت چرای کم، متوسط و شدید بصورت سیستماتیک انتخاب و در هر سایت 20 واحد نمونه برداری یک متر مربعی بصورت تصادفی در طول 3 ترانسکت مستقر شد. فهرست گونه های گیاهی موجود در هر واحد نمونه برداری همراه با مقادیر فراوانی و درصد پوشش آن ها ثبت گردید. شاخص های تنوع سیمپسون و شانون و شاخص های یکنواختی کامارگو و اسمیت و ویلسون محاسبه شد. مطالعات فلوریستیکی منجر به شناسایی 156 گونه از 34 تیره شد. بیشترین درصد گیاهان متعلق به عناصر ایران - تورانی بود. مقدار عددی شاخص تنوع شانون و سیمپسون در سایت چرای متوسط بطور معنی داری بیشتر بود و سایت چرای شدید نیز بطور معنی داری کمترین میزان را به خود اختصاص داد. شاخص های یکنواختی در سایت شدت چرای کم و متوسط تفاوت معنی-داری نشان ندادند درحالی که مقدار آن ها در سایت چرای شدید بطور معنی داری کمتر بود. نتیجه گیری، رعایت شدت چرای مناسب دام در مراتع نیمه خشک برای حفظ تنوع گونه ای ضروری است؛ سطوح چرای متوسط باعث حفظ تنوع گونه ای می شود درحالی که چرای سبک و بسیار شدید می تواند منجر به کاهش و از بین رفتن برخی گونه های گیاهی حساس گردد.

کلمات کلیدی

, ترکیب فلوریستیکی, کورولوژی, شدت چرا, تنوع زیستی, بهارکیش, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023040,
author = {نیکان, مریم and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and معماریانی, فرشید and حسن پور, سارا and فریبا نوعدوست},
title = {بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2012},
volume = {19},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0875},
pages = {306--320},
numpages = {14},
keywords = {ترکیب فلوریستیکی، کورولوژی، شدت چرا، تنوع زیستی، بهارکیش، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان
%A نیکان, مریم
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A معماریانی, فرشید
%A حسن پور, سارا
%A فریبا نوعدوست
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2012

[Download]