هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران) )

نویسندگان: هادی خورسنداکبرزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , هادی پیروچ , حسین غفاری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقھ مورد مطالعه در ٣٠ کیلومتری جنوب شرق شھرستان اسفراین بین روستاھای آق قلعه و خرق قرار دارد واز لحاظ تقسیم بندی زون ھای ساختاری ایران جزء زون بینالود محسوب می شود. سنگ ھای آتشفشانی منطقه دارای ترکیب تراکی آندزیتی بوده و از لحاظ پتروگرافی واجد بافت ھای تراکیتی و پورفیری می باشند. سرشت ماگمایی این را دارا ھستند. به طور کلی HFSE نسبت بھ LILE سنگ ھا از نوع سری آلکالن پتاسیم متوسط بوده و غنی شدگی محیط تشکیل این سنگھا را می توان یک محیط مرتبط با فرورانش و جزء محیط ھای حاشیھ فعال قاره ای به شمار آورد.

کلمات کلیدی

, وستاھای آق قلعه, HFSE , LILE , فرورانش , حاشیه فعال قاره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023046,
author = {خورسنداکبرزاده, هادی and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and هادی پیروچ and غفاری راد, حسین},
title = {بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران)},
booktitle = {هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {وستاھای آق قلعه، HFSE ،LILE ،فرورانش ، حاشیه فعال قاره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران)
%A خورسنداکبرزاده, هادی
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A هادی پیروچ
%A غفاری راد, حسین
%J هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]