علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (1), سال (2006-3) , صفحات (21-29)

عنوان : The effect of irrigation intervals on qualitative and quantitative traits of forage millet, sorghum and corn ( اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای )

نویسندگان: جعفر نباتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای

کلمات کلیدی

, اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن, سورگوم و ذرت علوفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102305,
author = {نباتی, جعفر and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {The effect of irrigation intervals on qualitative and quantitative traits of forage millet, sorghum and corn},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2006},
volume = {37},
number = {1},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of irrigation intervals on qualitative and quantitative traits of forage millet, sorghum and corn
%A نباتی, جعفر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2006

[Download]