دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز )

نویسندگان: فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن‌بهارستان‌‌در‌کمربندپلوتونیکی‌ولکانیکی‌ جنوب‌غرب‌‌‌‌‌زون سبزوار،توسط نفوذ توده های ساب ولکانیک الیگومیوسن به داخل سنگهای آتشفشانی کالک آلکالن ائوسن و هجوم سیالات گرمابی حاصله به وجود آمده است. مطالعات ساختاری نشان داد که الگوی ساختار منطقه، مرتبط با مناطق برشی ساختاری چپ لغز می باشدکه زون اصلی دگر شکلی (PZD) گسل چپ لغز بهارستان را تشکیل می دهد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که جایگیری سیالات گرمایی همراه با نفوذ توده ها به همراه کانی زایی کائولن درمحیط امتدادی واگرا به نام Linkin Damage zone تشکیل شده است.

کلمات کلیدی

, کائولن, گسل امتداد لغز, Damage zone, Linkin Damage zone
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023055,
author = {داوند, فاطمه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and قائمی, فرزین},
title = {بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز},
booktitle = {دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {کائولن،گسل امتداد لغز، Damage zone; Linkin Damage zone},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز
%A داوند, فاطمه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A قائمی, فرزین
%J دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]