پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-3)

عنوان : Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata) ( اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه )

نویسندگان: حسین حسینی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ش

کلمات کلیدی

ض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102306,
author = {حسینی, حسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {ض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata)
%A حسینی, حسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]