دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) )

نویسندگان: مریم کل میشی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 110 کیلومتری جنوب غرب سبزوار واقع گردیده است. ذخایر پرلیت به صورت توده هایی در میان سنگ های آتشفشانی (داسیت، ریوداسیت و توف داسیتی وریولیتی) با سن کرتاسه بالایی تشکیل ترکیب پرلیت موجود در منطقه ریولیتی است وپرلیت XRF شده است. بر اساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و 2 قابل مقایسه با پرلیت های تجاری هستند. / های سطحی با محتوی آب

کلمات کلیدی

, پرلیت های تجاری, توف ریولیتی شیشه ای, گنبد های ریولیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023060,
author = {کل میشی, مریم and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {لرستان, ايران},
keywords = {پرلیت های تجاری،توف ریولیتی شیشه ای،گنبد های ریولیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران)
%A کل میشی, مریم
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]