اطلاع شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (45-66)

عنوان : ( الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش استفاده از رایانه در جهت تسهیل امور از یکسو و افزایش حجم اطلاعات ذخیره شده در قالب الکترونیکی از دیگرسو، بازیابی اطلاعات در نظام‏های کتابخانه‏ای (از فهرست‏های رایانه‏ای گرفته تا کتابخانه‏های دیجیتال) با چالش گردهم‏آوری و برقراری نظم منطقی و معنادار میان اشیاء اطلاعاتی مرتبط به هم روبه رو شده است. از راهبردهای پیشنهادی، پیاده‏سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی به منزله پایه‏ای برای تعریف موجودیت‏ها و روابط کتابشناختی با هدف ساماندهی نحوه نمایش نتایج است. نوشتار حاضر، ابتدا به بحث گردهم‏آوری، کارکردهای نظام‏های رایانه‏ای در بازیابی اطلاعات و پیامدهای مثبت پیاده‏سازی این الگو در کتابخانه‏های دیجیتال پرداخته و سپس، طی یک مطالعه انطباقی 4 موجودیت گروه اول الگوی ملزومات کارکردی را بر 4 استاندارد فراداده‏ای Unimarc، MODS، EAD و دابلین‏کور تطبیق داده و مشخص می‏سازد که برای شناسایی یک موجودیت خاص کدام عنصر فراداده‏ای می‏تواند مفید واقع شود. چنین مطالعه‏ای یکی از مهمترین پیش‏نیازها در جهت پیاده‏سازی الگوی ملزومات کارکردی است. در نهایت، با ارائه الگویی مفهومی از موجودیت‏های الگو و روابط قابل نمایش و معنادار میان آنها و نیز تبیین نتیجه پیاده‏سازی این الگو، جمع‏بندی مقاله ارائه خواهد شد

کلمات کلیدی

اف آر بی آر؛ پیشینه‏های کتابشناختی؛ یونی‏مارک؛ MODS؛ EAD؛ دابلین‏کور؛ کتابخانه‏های دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023077,
author = {ارسطوپور, شعله and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0662},
pages = {45--66},
numpages = {21},
keywords = {اف آر بی آر؛ پیشینه‏های کتابشناختی؛ یونی‏مارک؛ MODS؛ EAD؛ دابلین‏کور؛ کتابخانه‏های دیجیتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال
%A ارسطوپور, شعله
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2010

[Download]