نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری )

نویسندگان: سید عبدالمجید یوسف ثانی , سیدعلی مقامی , جلیل رضائی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برخورد LS-DYNA در این مقاله، به کمک نرم افزار اجزای محدود محوری لوله های جدارنازک فلزی شبیهسازی گردیده و افزون بر این، برای مقادیر ضخامت، محیط و طول برابر، اثر افزایش انحناء گوشههای مقطع مربعی بر میزان جذب انرژی ویژه جرمی، مقدار نیروی میانگین و مقدار تغییرشکل بیشینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش میزان انحناء گوشهها در شکل مقطع شبهمربعی و نزدیک شدن به شکل مقطع دایرهای در این لوله ها، شکل بهینه ای وجود دارد که در آن، مقادیر جذب انرژی ویژه جرمی و نیروی میانگین، بیشترین و مقدار تغییرشکل بیشینه، کمترین است.

کلمات کلیدی

, برخورد محوری, لوله های جدارنازک, تغییرشکل بیشینه, نیروی میانگین, جذب انرژی ویژه جرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023081,
author = {یوسف ثانی, سید عبدالمجید and مقامی, سیدعلی and رضائی پژند, جلیل},
title = {بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {برخورد محوری، لوله های جدارنازک، تغییرشکل بیشینه، نیروی میانگین، جذب انرژی ویژه جرمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری
%A یوسف ثانی, سید عبدالمجید
%A مقامی, سیدعلی
%A رضائی پژند, جلیل
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]