پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-3) , صفحات (56-56)

عنوان : Effects of different irrigation intervals and plant density on morphological characteristics, grain and oil yields of sesame (Sesamum indicum). ( بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قدیر نوروزپور , جعفر نباتی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

کلمات کلیدی

, بررسی خصوصیات مورفولوژیک, عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102309,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and نوروزپور, قدیر and نباتی, جعفر and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {Effects of different irrigation intervals and plant density on morphological characteristics, grain and oil yields of sesame (Sesamum indicum).},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {56--56},
numpages = {0},
keywords = {بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of different irrigation intervals and plant density on morphological characteristics, grain and oil yields of sesame (Sesamum indicum).
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نوروزپور, قدیر
%A نباتی, جعفر
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]