مشهد پژوهی, دوره (2), شماره (4), سال (2011-5) , صفحات (75-92)

عنوان : ( بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد )

نویسندگان: علی شعربافیان , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به وجود ناخالصی در آب آشامیدنی مشهد به ویژه غلظت نیترات فراتر از استاندارد های جهانی و حد قابل قبول و نیز سایر ویژگی های کیفی آب، در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از داده های مقطع زمانی 301 خانوار شهری مشهد، انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‎بندی شده در سال 1388، ضمن بررسی نوع آلودگی آب، میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب و عوامل موثر بر آن، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب و عرضه آن در شبکه لوله کشی و نیز داشتن آب سالم و عرضه آن در بطری به ترتیب برابر 6569 و 6598 ریال است. همچنین داشتن شغل و اطلاع از میزان آلودگی آب ناشی از نیترات بالاترین تاثیر مثبت و جنسیت و تحصیلات بالاترین تاثیر منفی را بر تمایل به پرداخت خانوارها برای بهبود رنگ، بو، طعم، کاهش نیترات به حد مجاز و عرضه آن در شبکه آب و نیز عرضه آن در بطری دارا می‎باشند. با توجه به یافته ها، اخذ عوارضی معادل تمایل به پرداخت خانوارها، ارتقاء آگاهی مردم در ارتباط با زیان هان آب آلوده و اثرات آن بر سلامت افراد و هدف‎گیری خانم‎ها برای دریافت عوارض و سایر برنامه‎های آگاهی‎دهنده مرتبط با بهبود صفات کیفی آب پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب آشامیدنی, نیترات آب, تمایل به بهبود, عوارض, الگوی لاجیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023094,
author = {شعربافیان, علی and قربانی, محمد},
title = {بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-5826},
pages = {75--92},
numpages = {17},
keywords = {کیفیت آب آشامیدنی- نیترات آب- تمایل به بهبود- عوارض- الگوی لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد
%A شعربافیان, علی
%A قربانی, محمد
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2011

[Download]