سرامیک ایران, دوره (5), شماره (25), سال (2011-4) , صفحات (58-72)

عنوان : ( زئولیت ها: روش های ساخت، کاربرد و چشم انداز آینده )

نویسندگان: مجید پاکیزه , فهیمه علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با در نظر گرفتن افزایش مقالات علمی و تحقیقات در زمینه ساخت و کاربرد زئولیت ها، می توان پی به اهمیت آنها برد. اگرچه اولین کاربرد صنعتی زئولیت در آب زدایی مخلوط پروپانول و اتانول بود، ولی یک تمایل پیوسته و در حال افز ایش به کاربرد آنها در موارد دیگر در کل جهان وجود دارد. در طی چند سال اخیر، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه روش های تولید و بهبود ویژگی های زئولیت ها انجام شده است. با در نظر گرفتن این موارد، پروژه های متعددی در مراکز تحقیق و توسعه کشورها، مخصوصا برای ارتقا انتخابگری شکلی زئولیت ها به منظور جداسازی اجزا مخلوط انجام شده و یا در حال انجام است. بخش مهمی از این تحقیقات ارتباط تنگاتنگی در زمینه کنترل رشد کریستال زئولیت و مورفولوژی آنها داشته و به سرعت در حال پیشرفت است. زئولیت ها بدلیل جداسازی مولکولها براساس اندازه آنها، انتخابگری بالا، قدرت تعویض یونی مناسب، استحکام مکانیکی، مقاومت حرارتی و شیمیایی مطلوب، جایگاه ویژه ای را در غربال های مولکولی به خود اختصاص داده اند. علاوه بر موارد ذکر شده، وجود کریستالهای نانو ساختاری در شبکه آنها و همچنین کاربرد زئولیت ها در فرایندهای جداسازی غشایی، اهمیت آنها را برای محققین دوچندان نموده است. با استفاده از فناوری نانو، می توان در ساخت زئولیت ها و یا بهبود کیفیت و عملکرد آنها گام اساسی برداشت. در این مقاله، پس از آشنایی اولیه با زئولیت ها و انواع آنها، مروری بر انواع روش های سنتز زئولیت ها، کاربرد و چشم انداز آینده آنها انجام گردیده است.

کلمات کلیدی

, زئولیت, غربال مولکولی, غشا زئولیتی, نانوفناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023101,
author = {پاکیزه, مجید and علیزاده, فهیمه},
title = {زئولیت ها: روش های ساخت، کاربرد و چشم انداز آینده},
journal = {سرامیک ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {25},
month = {April},
issn = {1735-3351},
pages = {58--72},
numpages = {14},
keywords = {زئولیت، غربال مولکولی، غشا زئولیتی، نانوفناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زئولیت ها: روش های ساخت، کاربرد و چشم انداز آینده
%A پاکیزه, مجید
%A علیزاده, فهیمه
%J سرامیک ایران
%@ 1735-3351
%D 2011

[Download]