زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (6), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (108-117)

عنوان : ( تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های اهکی و فرامینفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز )

نویسندگان: سعیده سنماری , فاطمه هادوی , خسرو خسروتهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوفسیل های آهکی و فرامینفرهای پلانکتون دارای ...

کلمات کلیدی

, تطابق, چینه شناختی زیستی, نانوپلانکتون های اهکی, فرامینفرهای پلانکتون, سازند گورپی, شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023102,
author = {سنماری, سعیده and هادوی, فاطمه and خسرو خسروتهرانی},
title = {تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های اهکی و فرامینفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-8574},
pages = {108--117},
numpages = {9},
keywords = {تطابق، چینه شناختی زیستی، نانوپلانکتون های اهکی، فرامینفرهای پلانکتون، سازند گورپی، شیراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های اهکی و فرامینفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز
%A سنماری, سعیده
%A هادوی, فاطمه
%A خسرو خسروتهرانی
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2010

[Download]