پژوهش آب ایران, دوره (4), شماره (7), سال (2010-12) , صفحات (47-58)

عنوان : ( تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای تعیین تبخیر از سطح آزاد آب از روش های مه یر، مارسیانو، شاهتین، هنفر، ایوانف، تیچومیروف، سازمان عمران اراضی آمریکا و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده و با مقادیر تبخیر از تشت مقایسه شد. در این راستا حساسیت مدل های فوق به تغییرات در پارامترهای ورودی با ایجاد 10 ، 20 و 30 درصد در مقادیر سرعت باد، دما و رطوبت نسبی ارزیابی شد. با استفاده از معیارهای آماری RMSE, MBE, R2 و مقایسه نسبت به خط 1:1 مشخص شد که محاسبه تبخیر از سطح آزاد توسط روش ایوانف دارای بیشترین همبستگی با مقدار تبخیر از تشت در منطقه آمل است. بعد از روش ایوانف روش های مه یر و تیچومیروف نیز به ترتیب دقت زیادی را برای تبخیر از سطح آزاد دارا هستند. باید گفت در مواردی که در برداشت پارامترهای ورودی احتمال بروز خطاهای انسانی و سیستماتیک وجود دارد روش های ایوانف، ماسیانو و سازمان عمران اراضی آمریکا به دلیل حساسیت کمتر به تغییرات در پارامترهای ورودی نسبت به سایر روش ها مناسب ترند. نتایج این تحقیق بیانگر کارایی بالای مدل پرسپترون چندلایه در برآورد تبخیر از سطح آزاد است. شایان ذکر است که مقادیر ضریب همبستگی، جذر میانگین مربع خطا و میانگین خطای مطلق در بهترین مدل به ترتیب برابر 95/0، 72/0 و 22/0 است. لذا با محاسبه نسبتا دقیق تبخیر از سطح آزاد می توان راهکارهای اساسی و مدیریتی موثر در جهت کاهش اثرات بحران ناشی از خشکسالی و حفاظت از منابع آب اعمال کرد.

کلمات کلیدی

, تشت تبخیر, تبخیر از سطح آزاد, پارامترهای هواشناسی, آمل و آنالیز حساسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023104,
author = {یزدانی, وحید and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {7},
month = {December},
issn = {2008-1235},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {تشت تبخیر، تبخیر از سطح آزاد، پارامترهای هواشناسی، آمل و آنالیز حساسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی
%A یزدانی, وحید
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2010

[Download]