دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات )

نویسندگان: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , غلامحسین مروج , زهرا گلستا نی کلا ت , سعیده سرباز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به منظور دستیابی به جایگزین های بی خطر یا کم خطر و موثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل آفات انباری صورت پذیرفته است. در این تحقیق اثر اسانس سه گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی میزان تخم گذاری و ظهور نسل F1 سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای C° 28±2 و رطوبت نسبی 5±60 درصد، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. از هر اسانس غلظت های 0، 9.09، 27.27، 36.36، 45.45میکرولیتر بر لیتر هوا در 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تخم ریزی و ظهور حشرات کامل نسل F1 سوسک چهار نقطه ای حبوبات با افزایش غلظت اسانس ها، کاهش یافت. میزان بازدارندگی تخم ریزی و بازدارندگی ظهور حشرات کامل نسل F1 در اثر اسانس رازیانه به طور معنی داری بیشتر از اسانس های کلپوره و مرزه بود. در بالاترین غلظت مورد آزمایش، اثر اسانس های رازیانه، کلپوره و مرزه میزان بازدارندگی تخم ریزی به ترتیب 70.98، 63.69 و 56.85 درصدو میزان بازدارندگی ظهور حشرات کامل نسل F1 به ترتیب 76.16، 68.87 و 55.63 درصد بدست آمد. کاهش شدید تخم ریزی و ظهور حشرات کامل در نمونه های تیمار شده با اسانس ها نشان دهنده تاثیر بالای اسانس ها روی مرگ و میر جنین می باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, بازدارندگی تخم ریزی, بازدارندگی ظهور حشرات کامل, سوسک چهار نقطه ای حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023108,
author = {حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and مروج, غلامحسین and گلستا نی کلا ت, زهرا and سرباز, سعیده},
title = {بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اسانس های گیاهی، بازدارندگی تخم ریزی، بازدارندگی ظهور حشرات کامل، سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A مروج, غلامحسین
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%A سرباز, سعیده
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]