دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات )

نویسندگان: غلامحسین مروج , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , زهرا گلستا نی کلا ت , سعیده سرباز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر در دنیا، تحقیقات در خصوص کاربرد اسانس های گیاهی به عنوان دورکننده حشرات آفت، جایگاه ویژه ای را در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات به خود اختصاص داده است. در تحقیق حاضر اثر دور کنندگی اسانس گیاهان رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل 2 روزه سوسک چهار نقطه ای حبوبات در غلظت های 0، 1، 1.5، 2 و 3 میکرولیتر بر میلی لیتر استون به اضافه شاهد، در 4 تکرار، در شرایط دمای C° 28±2 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد حشرات دور شده در تیمارهای مختلف پس از گذشت 24 ساعت شمارش شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در هر سه اسانس با افزایش غلظت اسانس، درصد دورکنندگی آنها روی حشرات کامل نر و ماده افزایش یافت. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده حساسیت بیشتری نسبت به خاصیت دورکنندگی اسانس ها نشان دادند. اسانس مرزه بیشترین دورکنندگی و اسانس رازیانه کمترین دورکنندگی را روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات داشتند. میانگین درصد دورکنندگی در بالاترین غلظت از اسانس های رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات نر به ترتیب معادل 66.82، 84.93 و 95.92 درصد و روی حشرات ماده به ترتیب معادل 59.28، 76.06 و 88.8 درصد بود. نتایج این بررسی نشان دهنده پتانسیل بالای اسانس های مذکور، در کنترل جمعیت حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات می باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, دورکنندگی, رازیانه, سوسک چهار نقطه ای حبوبات, کلپوره, مرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023109,
author = {مروج, غلامحسین and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and گلستا نی کلا ت, زهرا and سرباز, سعیده},
title = {بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اسانس های گیاهی، دورکنندگی، رازیانه، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، کلپوره، مرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات
%A مروج, غلامحسین
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%A سرباز, سعیده
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]