فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (2), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (27-40)

عنوان : ( مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا )

نویسندگان: عباسعلی قزل سوفلو , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امواج تیز در کانا ل های باز از تغییر ناگهانی در عمق و سرعت جریان حاصل می شوند . حل کننده های ریمن با سود جستن از نظریه مشخصه ها، بدون ساده سازی معادلات حاکم ، به شکل مطلوبی قادر به شبیه سازی ناپیوستگی ها از جمله امواج تیز می باشند. اگر موقعیت و مشخصات امواج با زمان تغییر پیدا کند، به عبارت دیگر موج متحرک باشد، به آن -موج تیز پویا- گفته می شود. به عنوان مثال امواج ناشی از شکست سد و یا باز و بسته شدن ناگهانی دریچه ها که به واسطه تیزی پیشا نی موج به عنوان امواج تیز پویا طبقه بندی می شوند . درصورتی که موقعیت و مشخصات موج پس از دائمی شدن جریان نسبتاً ثابت باقی بماند -موج ایستا - نامیده می شود. بنابراین پرش هیدرولیکی و امواج تولید شده در تبدیل ها و یا در اثر وجود مانع عرضی در مسیر جریان در جریا ن های فوق بحرانی در دسته امواج تیز ایستا قرار می گیرند

کلمات کلیدی

, جریان آب های کم عمق, حل کننده های ریمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023111,
author = {قزل سوفلو, عباسعلی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا},
journal = {فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1985},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {جریان آب های کم عمق، حل کننده های ریمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا
%A قزل سوفلو, عباسعلی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-1985
%D 2009

[Download]