دانش و توسعه, دوره (17), شماره (33), سال (2011-2) , صفحات (245-270)

عنوان : ( مفهوم و آثار بطلان‌نسبی )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطلان‌نسبی یکی از ضمانت‌های ‌اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل‌قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به‌عنوان یک نهاد حقوقی شناخته‌شده مطرح است. بطلان‌نسبی وضعیّتی است که قانون‌گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت‌عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی‌نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می‌گذارد. امّا اگر ابطال‌قرارداد به درخواست ذی‌نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می‌دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به‌صورت موردی با آن برخورد می‌کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم‌مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینۀ شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

کلمات کلیدی

, بطلان‌نسبی, بطلان‌مطلق, قرارداد, عطف‌به‌ما‌سبق‌شدن, ابطال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023113,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {مفهوم و آثار بطلان‌نسبی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {33},
month = {February},
issn = {2008-1456},
pages = {245--270},
numpages = {25},
keywords = {بطلان‌نسبی، بطلان‌مطلق، قرارداد، عطف‌به‌ما‌سبق‌شدن، ابطال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم و آثار بطلان‌نسبی
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]