تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (224-238)

عنوان : ( اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) )

نویسندگان: غلامحسین مروج , زهره اف شهرکی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به منظور دستیابی به جایگزین های بی خطر یا کم خطر و مؤثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل آفات انباری صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر سمیت تماسی و اثر دورکنندگی اسانس های دو گونه گیاهی هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton) و زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمای C˚1±30، رطوبت نسبی 5±60% و تاریکی انجام شد. نتایج آزمایشات زیست سنجی جهت بررسی سمیت تماسی نشان داد که با افزایش غلظت هر اسانس، درصد مرگ و میر حشرات کامل افزایش یافت. حساسیت حشرات نر بیشتر از حشرات ماده بود. بر اساس معیار LC50 در مدت 24 ساعت بیشترین سمیت تماسی مربوط به اسانس زیره سیاه علیه حشرات نر (25/0 میکرو لیتر بر سانتی متر مربع) و کمترین سمیت مربوط به اسانس هل علیه حشرات ماده (91/0 میکرو لیتر بر سانتی متر مربع) بود. نتایج مقایسه اثرات دورکنندگی اسانس ها روی حشرات کامل نشان داد که میزان دورکنندگی حدود 70 الی 80 درصد توسط اسانس هل در غلظت های بالاتری (حدود 4-3 برابر) در مقایسه با اسانس زیره سیاه حاصل شد. با افزایش غلظت اسانس ها، اثر دورکنندگی علیه هر دو جنس حشره افزایش یافت. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس های هل و زیره سیاه منابع بیولوژیکی مؤثری هستند که می توانند جهت حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه قرمز آرد به کار برده شوند.

کلمات کلیدی

, شپشه قرمز آرد, اسانس ها, ادویه ها, هل, زیره سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023150,
author = {مروج, غلامحسین and اف شهرکی, زهره and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2011},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {224--238},
numpages = {14},
keywords = {شپشه قرمز آرد، اسانس ها، ادویه ها، هل، زیره سیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)
%A مروج, غلامحسین
%A اف شهرکی, زهره
%A عزیزی ارانی, مجید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2011

[Download]