ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (1), شماره (22), سال (2011-9) , صفحات (25-45)

عنوان : ( تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: تقسیمات کشوری همانطوری که از نام آن مشخص است به فرایند تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی اطلاق می شود. در واقع تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومتها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تاریخ طولانی (بیش از 2500 سال) عوامل و عناصر مختلفی ازجمله وسعت جغرافیایی کشور، ویژگیهای طبیعی سرزمین، پراکندگی و تنوع قومی- نژادی و مذهبی، مسائل نظامی، کانون های شهری و... بر الگوی تقسیم بندی فضای کشور تاثیر گذار بوده است. در دوران معاصر نیز می توان به عواملی مانند شاخص های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، جغرافیای قدرت و حمایت، اقلیت های اکولوژیک، محیط استراتژیک و فضاهای پیرامونی کشور و...اشاره کرد. پر واضح است که میزان تاثیر گذاری این عوامل در شکل گیری واحدهای سیاسی-اداری کوچکتر در درون کشور دردوره های مختلف یکسان نبوده است. ازاین رو در مقاله حاضر بررسی عوامل موثر درنحوه ی تقسیمات کشوری در ایران به دو دوره تقسیم شده است: دوران تاریخی که ازشکل گیری اولین حکومت سرزمینی آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 1285ه.ش ادامه می یابد. دومین مرحله دوران معاصر است که از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری و شکل گیری حکومت بسیط ومتمرکز آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در هریک ازاین دو دوره عوامل متنوع و متفاوتی الگوی تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرارداده است که مهمترین عامل تاثیر گذار در دوران تاریخی وسعت جغرافیایی کشور، و دردوران معاصر شکل متمرکز حکومت بوده است.

کلمات کلیدی

, سازماندهی سیاسی فضا, تقسیمات کشوری, وسعت جغرافیایی کشور, حکومت متمرکز, ناحیه جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023151,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2011},
volume = {1},
number = {22},
month = {September},
issn = {1735-4331},
pages = {25--45},
numpages = {20},
keywords = {سازماندهی سیاسی فضا، تقسیمات کشوری، وسعت جغرافیایی کشور، حکومت متمرکز، ناحیه جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2011

[Download]