روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (1), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (83-92)

عنوان : ( مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار )

نویسندگان: سعید تیموری , حسین مومنی مهموئی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان تهییج طلبی و مؤلفه های آن در میان افرادورزشکاردر مقایسه با افراد غیر ورزشکار می باشد.پژوهش مورد نظر در مقوله مطالعات علی- مقایسه ای قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تشکیل دادند. آزمودنی های مورد مطالعه در مجموع شامل 160 آزمودنی (80 نفر دانشجوی ورزشکار و 80 نفر دانشجوی غیر ورزشکار) با میانگین سنی 22 سال می باشند . برای آن که بتوانیم در جهت وارسی فرضیه های پژوهش حرکت کرده و به بررسی این مطلب بپردازیم ، که آیا بین مولفه های تهییج طلبی(هیجان زدگی و ماجراجویی، تجربه جویی ،بازداری زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی یا ملال پذیری) در بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد یا نه، از آزمون t مستقل بهره گرفته ایم . به طور کلی نتایج پژوهش نشان دادند که سطح تهییج طلبی و مؤلفه های آن در دانشجویان ورزشکار بیش از سطح تهییج طلبی دانشجویان غیرورزشکار است.

کلمات کلیدی

, تهییج پذیری, هیجان زدگی, دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023152,
author = {سعید تیموری and حسین مومنی مهموئی and مشهدی, علی},
title = {مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-9414},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {تهییج پذیری، هیجان زدگی، دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
%A سعید تیموری
%A حسین مومنی مهموئی
%A مشهدی, علی
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2010

[Download]