چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-08

عنوان : ( بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: معصومه آریائی , حسین یزدان داد , نسرین محروقی , نسرین مالکی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: امروزه مواد زاید بیمارستانی که جزء زایدات خطرناک طبقهبندی می شوند، یکی از معضلات محیط زیستی جوامع محسوب میشوند. لذا، توجه به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونتزایی و وجود زایدات خطرناک بسیار حائز اهمیت است. بیمارستانی را پسماندهای شبه خانگی a از نظر ترکیب فیزیکی حدود 75 الی 90 درصد پسماندهای [معمولی] و حدود 10 الی 25 درصد زایدات بیمارستانی را پسماندهای خطرناک تشکیل میدهند. این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد پرداخته تا برنام ه ریزی صحیحی جهت رفع مشکلات موجود توسط مدیران صورت گیرد. این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده که در سال 1388 با تهیه پرسشنامه و مصاحبه از 9 بیمارستان در سطح شهر مشهد انجام شده و علاوه بر تعیین وضعیت تولید، تفکیک، ذخیرهسازی، جمعآوری، تصفیه، حمل و نقل و دفع پسماندهای بیمارستانی، میزان وزن و سرانه تولیدی زبالهها در سطح بیمارستانها نیز مشخص شده است. تعداد کل تخت فعال در مجموع 8 بیمارستان [بهجز بیمارستان نفت که زباله مایع تولید میکند]، 2833 تخت گزارش شده است که به میزان 8369 کیلوگرم در شبانه روز زباله جامد تولید میکنند. 8 تن در روز میباشد. سرانه تولید زباله جامد در بیمارستانهای مورد مطالعه / این رقم معادل 369 2 کیلوگرم در روز است. / 929/88 کیلوگرم در روز میباشد. همچنین سرانه تولید به ازای هر تخت 95 روش پیشنهادی در این پژوهش تفکیک زبالههای عفونی و خطرناک از پسماندهای معمولی در داخل بیمارستان، سوزاندن بخش عفونی در زبالهسوز مرکزی در خارج از شهر و ترجیحاً در محل دفن زبال ه- های شهری و دفن بهداشتی پسماندهای معمولی و خاکستر تولیدی زبالهسوز به همراه دیگر زبالههای شهر میباشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : معضلات محیط زیستی, مدیریت پسماندهای بیمارستانی, سرانه تولید زباله, زباله سوز مرکزی, دفن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023158,
author = {معصومه آریائی and یزدان داد , حسین and محروقی, نسرین and مالکی نیا, نسرین},
title = {بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : معضلات محیط زیستی، مدیریت پسماندهای بیمارستانی، سرانه تولید زباله، زباله سوز مرکزی، دفن بهداشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد
%A معصومه آریائی
%A یزدان داد , حسین
%A محروقی, نسرین
%A مالکی نیا, نسرین
%J چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]