بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (1-9)

عنوان : ( الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمد قربانی , محسن رجب زاده , هدی زارع میرک آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید گندم با حداقل بکارگیری نهاده‎های شیمیایی یکی از اهداف مهم کشاورزی جدید برای کاهش اثرات منفی استفاده از نهاده‎های شیمیایی می‎باشد. این مقاله سودآوری مجازی تولید گندم زیستی را با استفاده از داده‎های مقطع زمانی453 کشاورز گندم‏کار استان خراسان رضوی در سال 1386 برآورد کرده است. برای این هدف، الگویی تدوین شد که توان برآورد عملکرد، درآمدها، هزینه‏ها و سودآوری مجازی گندم زیستی را بر اساس داده‎های نهاده- ستاده گندم رایج دارد. نتایج مطالعه نشان داد که کاهش عملکرد گندم زیستی حداکثر در یک دوره شش ساله جبران می‏شود. در ارتباط با محصول گندم بسته به قیمت محصول زیستی می‏توان دوره گذار یک تا شش سال را در نظر گرفت، اما در دوره گذار شش ساله جبران کاهش درآمد کشاورز راحت‏تر و فشار قیمتی به سطح مصرف‏کننده کمتراست. با توجه به یافته‎های مطالعه توصیه می‏شود از ساختار الگوی معرفی شده برای برآورد سودآوری تولید زیستی محصولات کشاورزی استفاده شود.

کلمات کلیدی

, درآمد, عملکرد, قیمت, محصولات زیستی, هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023195,
author = {قربانی, محمد and رجب زاده, محسن and زارع میرک آباد, هدی},
title = {الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {درآمد، عملکرد، قیمت، محصولات زیستی، هزینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
%A قربانی, محمد
%A رجب زاده, محسن
%A زارع میرک آباد, هدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2011

[Download]