علوم محیطی, دوره (8), شماره (4), سال (2011-9) , صفحات (11-28)

عنوان : ( سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران )

نویسندگان: صفدر حسینی , محمد قربانی , محمد ترشیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف انتخاب یک سیاست کلان اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش خاک در ایران انجام شد. این پژوهش برای انتخاب سیاست مناسب تنها به آثار زیست‎محیطی سیاست‎ها اکتفاء نکرده و در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی به اندازه گیری آثار سیاست های مورد بررسی بر برخی شاخص های مهم اقتصادی همچون تولید کل واقعی پرداخته است. نتایج حاکی از تاثیر بسیار مطلوب تر سیاست مالیات بر محصولات زراعی در زمین های شیب‎دار در مقایسه با سیاست یارانه به تولید محصولات زراعی در زمین های غیرشیب دار، از هر دو بعد زیست‎محیطی و اقتصادی است. در پایان، به عنوان راهکاری برای سیاست گذاری بیان شده است که اگر از مشکلات و موانع اجرایی همراه با هر یک از سیاست‎ها صرف نظر شود، به گمان بسیار سیاست مالیات بر محصولات زراعی بالادست سیاست قابل پیشنهاد برای فائق آمدن بر مسأله فرسایش خاک در زمین‎های شیبدار تحت کشت محصولات دیم کشورخواهد بود.

کلمات کلیدی

, سیاست‎های مالیاتی, فرسایش خاک, زمین‎های شیبدار و غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023196,
author = {صفدر حسینی and قربانی, محمد and محمد ترشیزی},
title = {سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران},
journal = {علوم محیطی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-1324},
pages = {11--28},
numpages = {17},
keywords = {سیاست‎های مالیاتی، فرسایش خاک، زمین‎های شیبدار و غیر شیبدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران
%A صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%A محمد ترشیزی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2011

[Download]