آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (240-247)

عنوان : ( مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی )

نویسندگان: علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع رژیم آبیاری : تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مراحل حساس رشد سیب زمینی از جمله ،(I تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه ( 1 و ارقام مورد استفاده شامل آگریا، آلمرا و سینور ا (I و تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در طول دوره رشد گیاه ( 3 (I آغازش غده و غده بندی گیاه، ( 2 بودند. نتایج آزمایش نشان داد که از نظر عملکرد کل غده و تعداد غده بازار پسند در کلیه رژیم های آبیاری رقم آگریا نسبت به سایر ارقام برتری داشت . وزن متوسط غده بازار پسند و درصد نشاسته غده رقم آگریا در مقایسه با دو رقم دیگر بیشتر بود، در حالی که رقم آلمرا بصورت معنی داری درصد ماده خشک غده بیشتری را نسبت به سایر ارقام داشت. همچنین با افزایش حجم آبیاری بکار رفته کلیه صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده بجز وزن مخصوص غده بهبود یافت. در مجموع با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد با کاهش 30 درصد در حجم آبیاری قبل از دوره آغازش غده می توان عملکرد نسبتا قابل قبولی را برای رقم آگریا نسبت به سایر ارقام انتظار داشت.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, رژیم آبیاری, رقم, غده بازارپسند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023205,
author = {اسکندری, علی and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد},
title = {مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {240--247},
numpages = {7},
keywords = {سیب زمینی، رژیم آبیاری، رقم، غده بازارپسند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی
%A اسکندری, علی
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]