علوم اجتماعی, دوره (3), شماره (1), سال (2006-7) , صفحات (119-142)

عنوان : ( جهانی شدن و ایران )

نویسندگان: داود نادمی , نقی لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی وارزیابی جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, ایران, آمریکایی شدن, غربی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023231,
author = {نادمی, داود and لطفی, نقی},
title = {جهانی شدن و ایران},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2006},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {119--142},
numpages = {23},
keywords = {جهانی شدن-ایران-آمریکایی شدن- غربی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهانی شدن و ایران
%A نادمی, داود
%A لطفی, نقی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2006

[Download]