علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (219-251)

عنوان : ( بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , عطا اسمعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بودهاست. تعداد نمونه این پژوهش 360 نفر به دست آمد و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. احساس امنیت به معنای آرامش روحی و روانی در برابر خطرات و حوادثی است که در زندگی روزمره فرد را تهدید می‌کند. در این پژوهش میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در یک طیف 5 قسمتی از یک تا پنج، 60/2 بوده است که از متوسط به پایین می‌باشد. در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چند متغیری مهم‌ترین عوامل مؤثر به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: «استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با ضریب بتای 346/0، «نگرش به حجاب» با بتای36/0، «طراحی شهری» با ضریب بتای 298/0، و «تصور فرد از خود» با بتای 181/0 دارای تاثیر مثبت بوده اند و متغیر ‌‌های «خانه‌دار بودن» با ضریب بتای 125/0- و «حمایت اجتماعی» با ضریب بتای 123/0 دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده اند. این عوامل توانستند 54/0 واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند.

کلمات کلیدی

, امنیت, امنیت اجتماعی, مساله اجتماعی, احساس امنیت اجتماعی , زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023255,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and عطا اسمعیلی},
title = {بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {219--251},
numpages = {32},
keywords = {امنیت،امنیت اجتماعی، مساله اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی ، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A عطا اسمعیلی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]