به زراعی کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (2010-4) , صفحات (25-35)

عنوان : ( بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا )

نویسندگان: محمود شور , یحیی سلاح ورزی , سحر بستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن روی سه نوع گیاه زینتی با تیپ های مورفولوژیکی متفاوت از تیره کاسنی شامل: جعفری(برگ های مرکب)، ابری (برگ های متقابل) و رعنا زیبا (برگ های روزته)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در این آزمایش شش صفت آناتومیکی (تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، طول روزنه, طول و عرض سلول های محافظ و شاخص روزنه) بر روی گیاهان مورد نظر، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تقریبا تمام صفات مورد مطالعه تحت تاثیر دی اکسید کربن (0, 350، 700، 1050 و 1400 پی پی ام)، نوع گیاه و اثرات متقابل آنها قرار گرفت. غلظت 700 میکرولیتر بر لیتر دی اکسید کربن باعث افزایش تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، طول روزنه و طول سلول های محافظ در گیاهان مورد مطالعه گردید. این نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میانگین تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی و شاخص روزنه مربوط به گیاه جعفری با برگهای مرکب است، اما بیشترین میانگین طول روزنه مربوط به گیاه ابری با برگ های متقابل و بیشترین میانگین طول و عرض سلول های محافظ در گیاه رعنا زیبا با برگ های روزته مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, ابری, تراکم روزنه, جعفری, دی اکسید کربن, رعنا زیبا, صفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023260,
author = {شور, محمود and سلاح ورزی, یحیی and بستانی, سحر},
title = {بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2010},
volume = {12},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-8337},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {ابری، تراکم روزنه، جعفری، دی اکسید کربن، رعنا زیبا، صفات آناتومیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا
%A شور, محمود
%A سلاح ورزی, یحیی
%A بستانی, سحر
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2010

[Download]