نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده )

نویسندگان: سید هادی پورحسینی حصاری , علی سعیدی , قدرت قصابی , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر مطالعه عددی و آزمایشگاهی یک کوره سوخت مایع جهت بررسی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل و دوده انجام شده است. اندازه گیری غلظت NO ، CO آلاینده های در راستای محور مرکزی کوره توسط دستگاه NO و CO آلاینده های انجام گردیده است . مقایسه مدلسازی Testo350XL. گازآنالیزر عددی مساله با نتایج آزمایشگاهی توافق قابل قبولی را نشان می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تاثیر زاویه چر خش هوای ورودی بر دما و غلظت آلاینده ها بسیار قابل توجه بوده و به عنوان عاملی تاثیرگذارتر و موثرتر از زاویه پاشش سوخت توسط نازل 60 باعث افزایش دمای شعله º می باشد. تغییر زاویه چرخش از صفر تا و دوده در خروجی CO و سپس کاهش آن شده در حالی که غلظت افزایش و کاهش می یابد . از طرفی در زوایای NO افزایش یافته و کوچک، که زمان ماند مخلوط قابل احتراق در کوره کمتر است، دمای خروجی از کوره افزایش و باعث اتلافات بیشتر م یگردد. با توجه به این نتایج می توان پره های هوای ورودی در مشعل را به نحوی انتخاب نمود که فرآیند احتراق دارای راندمان بالا و از طرفی آلایند ه های کمی باشد.

کلمات کلیدی

, کوره, سوخت مایع, آزمایشگاهی, زاویه هوای ورودی, آلاینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023270,
author = {پورحسینی حصاری, سید هادی and سعیدی, علی and قصابی, قدرت and مقیمان, محمد},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کوره، سوخت مایع، آزمایشگاهی، زاویه هوای ورودی، آلاینده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده
%A پورحسینی حصاری, سید هادی
%A سعیدی, علی
%A قصابی, قدرت
%A مقیمان, محمد
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]