راهبرد دفاعی, دوره (99), شماره (32), سال (2011-6) , صفحات (173-202)

عنوان : ( امریکا ستیزی در جهان اسلام: شالوده نظری و روند تحول )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی , راحله جمعه زاده بهابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرایش امریکا ستیزی در میان کشورهای اسلامی ، از مهمترین جریان هایی است که در دهه های اخیر و به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی بر تحولات منطقه تؤثیر داشته است. در این میان ، دو واقعه ی پایان جنگ سرد و واقعه ی سپتامبر، از نقش پیش برنده ای در ابعاد نظری و عملی این مقوله برخوردار بوده؛ به گونه ای که از یک سو محافل علمی نسبت به روند فزاینده ی امواج امریکا ستیزی در جهان اسلام حساس شده اند؛ و از سوی دیگر، آثار دامنه دار این جریان بخش عمده ای از مناسبات سیاسی درون منطقه ای را تحث تؤثیر قرار داده است.نشانه های این تحول را در روابط میان امریکا با جوامع و رزیم های این منطقه می توان مشاهده کرد. در این نوشتار روند تحول در رویکرد های ضدامریکائی به ویژه در سطح جوامع اسلامی از دهه ی پنجاه تا سال های اخیر بررسی شده و تلاش گردیده که تصویر با معنائی از ریشه های این حرکت ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, جهان اسلام, امریکا ستیزی, خاورمیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023278,
author = {کیوان حسینی, اصغر and جمعه زاده بهابادی, راحله},
title = {امریکا ستیزی در جهان اسلام: شالوده نظری و روند تحول},
journal = {راهبرد دفاعی},
year = {2011},
volume = {99},
number = {32},
month = {June},
issn = {1735-1723},
pages = {173--202},
numpages = {29},
keywords = {جهان اسلام، امریکا ستیزی،خاورمیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امریکا ستیزی در جهان اسلام: شالوده نظری و روند تحول
%A کیوان حسینی, اصغر
%A جمعه زاده بهابادی, راحله
%J راهبرد دفاعی
%@ 1735-1723
%D 2011

[Download]