دانش علف های هرز ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (53-64)

عنوان : ( ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفوسولفوران از مهمترین علفکش های بازدادنده آنزیم استولاکتات سینتاز است که کاربرد وسیعی در کنترل علف های مزارع گندم ایران دارد. اگرچه مقدار مصرف علف کش های این خانواده کم است، اما پایداری و فعالیت نسبتا زیاد این گروه از علف کش ها سبب خسارت به گیاهان زراعی موجود در تناوب های بعدی می شود. به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی نخود،‌ لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه فرنگی به بقایای علف کش سولفوسولفوران در خاک، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار دردانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل گیاهان زراعی (نخود،‌ لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه فرنگی) و غلظت های شبیه سازی شده علف کش آپیروس در خاک (0، 12/0، 3/0 ،6/0، 2/1، 4/2 و 6/3 میکروگرم در کیلوگرم خاک) بودند. یک هفته پس از ظهور گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین و 30 روز بعد از سبزشدن درصد بقا و زیست توده اندام هوایی و ریشه آنها اندازه گیری شدند. برای ارزیابی پاسخ گیاهان مورد مطالعه، پس از تجزیه واریانس داده ها، پاسخ گیاهان مذکور به بقایای علف کش سولفوسولفوران از طریق برازش زیست توده اندام هوایی به معادله لگاریتمی سیگموئیدی 4 پارامتری و محاسبه غلظت لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده (ID 50) انجام شد. نتایج نشان دادند که درصد سبز شدن، بقا و زیست توده تولید شده ریشه و ساقه گیاهان مورد مطالعه تحت تاثیر معنی دار(P<0.01) بقایای سولفوسولفوران قرار گرفت. با افزایش غلظت سولفوسولفوران در خاک پارامترهای مذکور در تمام گیاهان به طور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت. در کمترین غلظت سولفوسولفوران ، متوسط تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب، 30/19 و 93/24 درصد و در بیشترین غلظت آن 00/92 و 20/92 درصد بود. بر اساس نتایج آزمایش، گیاهان مورد مطالعه حساسیت متفاوتی (P< 0.05) به بقایای سولفوسولفوران داشتند. بطوریکه بیشترین (3/75 و 96/79 درصد) و کمترین (40/54 و 00/42 درصد) تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب در گوجه فرنگی و چغندرقند مشاهده شدند. براساس شاخص ID50 نخود، لوبیا و ذرت (05/0 میکرو گرم در کیلوگرم خاک) و گوجه فرنگی (008/0 میکرو گرم در کیلوگرم خاک) به ترتیب متحمل ترین و حساسترین گیاهان زراعی به بقایای سولفوسولفوران در خاک بودند. با توجه به نتایح حاصل اثرات بقایای سولفوسولفوران در گیاهان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط بقایای آن در خاک رخ می دهد. براساس شاخص ID50‌ گیاهان زراعی مذکور از نظر حساسیت به بقایای سولفوسولفوران به صورت: گوجه فرنگی> چغندرقند> کلزا> عدس> ذرت= لوبیا= نخود، طبقه بندی شدند.

کلمات کلیدی

, سولفوسولفوران , چغندرقند, ذرت, عدس, کلزا , گوجه فرنگی, لوبیا, نخود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023285,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and محمودی, قدریه and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2011},
volume = {6},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {سولفوسولفوران ، چغندرقند، ذرت، عدس، کلزا ، گوجه فرنگی، لوبیا، نخود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A محمودی, قدریه
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2011

[Download]