پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-10) , صفحات (45-55)

عنوان : ( بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , بهروز مهرام , زهرا ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با اضطراب پنهان بود. آزمودنی ها 175 دانشجوی دختروپسردوره کاردانی وکارشناسی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاداسلامی واحد شیروان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس ابعاد کمال گرایی (MPS ) و برای سنجش اضطراب پنهان، مولفه اضطراب پنهان پرسش نامه سنجش اضطراب اسپیل برگر (STAI ) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه جهت پیش بینی تغییرات متغیر ملاک از روی مولفه های متغیر پیش بین تحلیل شد. نتایج نشان دادکه بین ابعاد کمال گرایی (خود مدار، دیگر مدار و جامعه مدار) با اضطراب پنهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یعنی هرچه میزان کمال گرایی افزایش یابد میزان اضطراب پنهان نیز افزایش می یابد. ودرتعامل مولفه های کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده معنی داری برای اضطراب پنهان دانشجویان می باشد.

کلمات کلیدی

, کمال گرایی , کمال گرایی خود مدار , کمال گرایی دیگر مدار , کمال گرایی جامعه مدار , اضطراب پنهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023287,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and مهرام, بهروز and زهرا ایزانلو},
title = {بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6352},
pages = {45--55},
numpages = {10},
keywords = {کمال گرایی - کمال گرایی خود مدار - کمال گرایی دیگر مدار - کمال گرایی جامعه مدار - اضطراب پنهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A مهرام, بهروز
%A زهرا ایزانلو
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2011

[Download]