اکو فیزیولوژی زراعی-دانشگاه آزاد بیرجند, دوره (1), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (41-54)

عنوان : ( اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلف )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حمید برکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب های شهری تصفیه شده و زمان های مختلف برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن علوفه ای، ....

کلمات کلیدی

, فاضلاب شهری, عملکرد کمی و کیفی, ارزن نوتریفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023289,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and برکی, حمید},
title = {اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلف},
journal = {اکو فیزیولوژی زراعی-دانشگاه آزاد بیرجند},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {****-0112},
pages = {41--54},
numpages = {13},
keywords = {فاضلاب شهری، عملکرد کمی و کیفی، ارزن نوتریفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلف
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A برکی, حمید
%J اکو فیزیولوژی زراعی-دانشگاه آزاد بیرجند
%@ ****-0112
%D 2011

[Download]