هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر )

نویسندگان: حسین میرمحرابی , صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تونلهایی که ماشینهای حفر تونل disc ) و دیسک کاترهای (cutterhead) کله حفار ،(blockage) و انسداد (clogging) شوند همواره خطر گل گرفتگی ماشین را تهدید مینماید. معمولا در چنین سنگهایی، چسبندگی کانیهای رسی به سطوح فلزی ماشین سبب (cutter کاهش قابل ملاحظهای در بهرهوری ماشین میگردد. در این مقاله پارامترهای زمینشناسی که سبب پدیده چسبندگی تونل ) AWCT و خطر گلگرفتگی ماشین در سنگهای رسی میگردند با ارائه یک مطالعه موردی در تونل (stickiness) انقال آب اسپر) مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عواقب ناشی از آن تشریح شده است. بر اساس بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید که خصوصیات پلاستیسیته کانیهای رسی (مانند شاخص خمیری، حد خمیری، حد روانی و شاخص استحکام) و همچنین درصد رطوبت طبیعی، رفتار چسبناکی سنگهای رسی را کنترل می نمایند . در میان پارامترهای مذکور، خصوصیات پلاستیسیته از جمله ویژگیهای زمینشناسی و ذاتی کانیهای رسی محسوب می گردند ولی درصد رطوبت طبیعی در بخشهای مختلف تونل متفاوت بوده و تابعی از جریان و حضور آب زیرزمینی می باشد . در تونل نیز درصد رطوبت طبیعی یک پارامتر کلیدی برای ارزیابی رفتار چسبناکی و خطر گل گرفتگی در سنگ های AWCT رسی بوده است

کلمات کلیدی

, چسبندگی رس, درصد رطوبت, سنگهای رسی, گلگرفتگی, ماشین حفر تونل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023297,
author = {میرمحرابی, حسین and صادق طریق ازلی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {چسبندگی رس، درصد رطوبت، سنگهای رسی، گلگرفتگی، ماشین حفر تونل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر
%A میرمحرابی, حسین
%A صادق طریق ازلی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]