هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات غلظت های مختلف دی اکسید کربن و میزان تنش شوری بر برخی صفات رشدی گیاه گل تکمه یک آزمایش اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده ،(Gomphrena globosa L.) ای 700 و ،( کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. تیمار ها شامل سه غلظت دی اکسید کربن (شاهد ( 380 150 و 300 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری صفاتی ، 1050 پی پی ام) و سه سطح شوری ( 0 نظیر میزان کلروفیل، تعداد شاخه فرعی، هدایت روزنه ای و تعداد گل کاهش معنی داری داشته است، به طوریکه کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده در 300 میلی مولار کلرید سدیم به دست آمد. افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث اختلاف معنی دار وزن خشک اندام هوایی، تعداد شاخه فرعی و میزان کلروفیل شد. بر همکنش شوری و دی اکسید کربن نیز در صفات وزن خشک ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه و تعداد گل در سطح احتمال 1% و در وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5% معنی دار شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث بهبود اثرات سوء شوری شده است، به طوری که گیاه زینتی گل تکمه ای در غلظت 700 پی پی ام دی اکسید کربن عکس العمل بهتری را نسبت به شوری نشان داد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ, تعداد گل, سطح برگ, وزن خشک اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023316,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.)},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد گل، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]