اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش بررسی انرژی به طور گسترده برای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود. مطالعه انجام شده در مورد تعیین نسبت انرژی کنجد آبی در چهار منطقه شهرستان لارستان ( بخشهای اوز ، بنارویه ، بیرم ، جویم )صورت گرفت. سطح زیر کشت کنجد در کل شهرستان 2400 هکتار می باشد. متوسط عملکرد محصول کنجد در مناطق ذکر شده 900 کیلوگرم در هکتار است. در این مطالعه انرژی معادل ورودی ها و خروجی ها محاسبه و سپس نسبت انرژی تعیین شد. نهاده ها شامل کود ، بذر ، سم ، سوخت ، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی شامل دانه و کاه و کلش می باشد. نسبت انرژی دانه 84/0 و مقادیر مربوط به دانه همراه با کاه ( کل خروجی بیولوژیکی )39/2 محاسبه شد. کل انرژی نهاده های مصرفی در کشت کنجد به طور متوسط MJ/ha 24/26560 بوده و با توجه به کل انرژی ستانده (دانه و کاه ) MJ/ha 78080 ، افزوده انرژی برابر MJ/h 76/51519 به دست آمد. به طور میانگین برای شهرستان سهم هر یک از نهاده های کود ، سوخت ، بذر ، ادوات ، سم و نیروی انسانی به ترتیب 1/68 % ، 92/29 % ، 94/0 % ، 45/0 % ، 34/0 % و 23/0 % بوده است. کود و سوخت بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند که بایستی با مدیریت صحیح در مصرف بهینه آنها گام برداشت. مصرف این نهاده ها نه تنها هزینه تولید را افزایش می دهد بلکه سبب آلودگی محیط و منابع آب و خاک نیز می شود

کلمات کلیدی

, افزوده خالص انرژی , انرژی ستانده , انرژی نهاده , زراعت کنجد , نسبت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023318,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر and اق خانی, محمدحسین},
title = {نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس)},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {افزوده خالص انرژی ، انرژی ستانده ، انرژی نهاده ، زراعت کنجد ، نسبت انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس)
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%A اق خانی, محمدحسین
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]