حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (50-57)

عنوان : ( بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آترازین مهمترین علف کش خانواده ترایازینها است که جزو علف کش های با نیمه عمر متوسط طبقه بندی می شود. به منظور بررسی تأثیر کود آلی و مقدار کاربرد آن بر تجزیه آترازین، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکد ه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. کود آلی دو سطح ( 0 و 50 تن در هکتار) به عنوان کرت اصلی و مقدار کاربرد آترازین در دو سطح ( 2 و 4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار) به عنوان کرت های فرعی آزمایش بودند. پس از کاربرد آترازین نمونه گیری از خاک در عمق 0 تا 15 سانتی متر و توسط یک مته به قطر اندازه گیری شد . HPLC 120 و 150 روز پس از کاربرد آترازین انجام شد. غلظت باقیمانده آن توسط دستگاه ،60 ،30 ،14 ، 3 سانتی متر، بلافاصله ، 7 12 روز) و کمترین سرعت / نتایج نشان دادند که ماندگاری آترازین با افزایش کاربرد آن و کود آلی افزایش یافت. به طوری که بیشترین نیمه عمر ( 92 3/ 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) آن در تیمار مربوط به 50 تن کود آلی و 4 کیلوگرم آترازین در هکتار و کمترین نیمه عمر ( 64 / تجزیه ( 0536 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) آن در کاربرد 2 کیلوگرم آترازین و بدون کاربرد کود آلی مشاهده شد . بر / روز) و بیشترین سرعت تجزیه ( 19 اساس نتایج این آزمایش کاربرد کود آلی ضمن افزایش جذب آترازین نقش مهمی را در کاهش آبشویی آن به لایه های زیرسطحی خاک و آلودگی احتمالی آبهای زیرزمینی دارد و در صورت تقویت جمعیت و فعالیت میکروبی در افزایش سرعت تجزیه آترازین نیز موثر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, علف کش, بافت خاک, فعالیت میکروبی, ماندگاری, نیمه عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023319,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and اسکندر زند and نصیری محلاتی, مهدی and لکزیان, امیر},
title = {بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {50--57},
numpages = {7},
keywords = {علف کش، بافت خاک، فعالیت میکروبی، ماندگاری، نیمه عمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A اسکندر زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A لکزیان, امیر
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]