رویکردهای نوین آموزشی, دوره (5), شماره (12), سال (2012-1) , صفحات (23-40)

عنوان : ( بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه )

نویسندگان: عفت توانایی شاهرودی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه که با هدف بررسی توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطة آن با فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن انجام شده، راهکارهایی برای بهینه سازی هرچه بیشتر مؤلفه های سازمانی در جهت افزایش توانمندی کارکنان ارائه شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش سال تحصیلی 87- 1386 بوده است.کلیه معلمین مقطع ابتدایی ناحیه 4آموزش وپرورش مشهد، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. حجم نمونه این پژوهش برا بر با 144نفر بوده است. داده های موردنیاز از طریق دو پرسشنامه توانمند سازی با پایایی 90/0 و فرهنگ سازمانی با پایایی 89/0جمع آوری شده وازطریق آزمون های آماری رگرسیون چند گانه، همبستگی پیرسون، مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل مورد تحلیل قرار گرفته است.براساس یافته ها، وضعیت توانمندی معلمان درمدارس موردپژوهش، ازمتوسط بیشتراست و تفاوت معناداری میان نمرات توانمندی معلمان بر اساس جنسیت وجود ندارد. درحالی که تمامی مؤلفه های فرهنگ سازمانی، دارای رابطه ای مستقیم ومعنی دار بانمره توانمندی معلمان موردپژوهش بود، نتایج نشان دادکه نمره توانمندی معلمان تنها از طریق مؤلفة خطرپذیری و با 95/0 اطمینان قابل پیش بینی است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : فرهنگ سازما نی, توانمندسازی, مقطع ابتدایی , معل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023321,
author = {توانایی شاهرودی, عفت and مهرام, بهروز},
title = {بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {12},
month = {January},
issn = {2423-6780},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {واژه های کلیدی : فرهنگ سازما نی، توانمندسازی، مقطع ابتدایی ، معل مان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه
%A توانایی شاهرودی, عفت
%A مهرام, بهروز
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2012

[Download]